(VIDEO) Zbatimi i rregullave për plasimin e prodhimeve dhe Zbatimi i teknikave të reja reklamuese

Shkup, 13.05.2015. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në kuadër të projektit të IPA-s për “Forcimin e kapaciteteve administrative te trupave te obliguar per telekomunikimet dhe mediet për rregullimin efikas te shërbimeve te reja digjitale dhe shërbimeve te ndryshme” më 07.05.2015, realizoi dy punëtori me temë: Zbatimi i rregullave për plasimin e prodhimeve dhe Zbatimi i teknikave të reja reklamuese. Video materiali nga punëtoritë e realizuara mund të merret në këtë link:

Spot(VIDEO) Zbatimi i rregullave për plasimin e prodhimeve dhe Zbatimi i teknikave të reja reklamueseAccessibility

Accessibility