Агенцијата изрече мерка опомена на неделниот весник ЈЕНИ БАЛКАН

Скопје, 04.12.2015 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе вонреден надзор врз работата

на Друштвото за производство, трговија и услуги “ЈЕНИ БАЛКАН” ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, издавач на неделниот весник “Јени Балкан”.

Агенцијата на издавачот на неделниот весник “Јени Балкан” му изрече мерка – опомена за не објавување податоци од член 12 став 1 од Законот за медиуми. Изречената мерка може да ја преземете на следниот линк:

ЈЕНИ БАЛКАНAccessibility

Accessibility