Agjencia shqiptoi masën – vërejtje për JENI BALLKAN

Shkup, 04.12.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme të punës së Shoqërisë për prodhimtari,

tregti dhe shërbime “JENI BALLKAN” SHPKNJP eksport-import Shkup, publikues i gazetës javore “Jeni Ballkan”

Agjencia i shqiptoi masën e vërejtjes publikuesit të gazetës javore “Jeni Ballkan” për mospublikimin e të dhënave nga neni 12 paragrafi 1 të Ligjit për mediumet.

Masën e shqiptuar mund ta merrni në këtë link:

JENI BALLKANAccessibility

Accessibility