2016 година

Извештаи од спроведени надзори:

Надзори над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 16.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик) – 06.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 76 став 4 од Изборниот законик) – 02.12.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 76 став 4 од Изборниот законик) – 29.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 26.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 16.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 06.11.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 17.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.10.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје -(член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 27.09.2016

– Надзор над изборното медиумско претставување – Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1; член 75-б од Изборниот законик) – 07.09.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 29.07.2016

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.07.2016

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од контролен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 10.06.2016

Заштита на изворот на информации; Информации достапни до корисниците

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 12 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за заштита на малолетните лица од програми што можат да му наштетат на нивниот физички, психички и морален развој; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор врз работата на Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 17.02.2016

Изречена мерка:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка против Наша ТВ ДООЕЛ Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 22.02.2016Accessibility

Accessibility