2016 година

2016 година:

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје -(член 75 став 1 и став2; член 75-а став1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ МТМ ДООЕЛ СКопје – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на -ТВ МТМ ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility