15 радиодифузери не ја исполнија обврската за доставување на годишен извештај за исполнување на обврските од дозволата за радио или ТВ емитување

Скопје, 12.04.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз сите радиодифузери, со цел да утврди дали ја исполниле обврската од член 15 став 5 од Законот за медиуми, односно во законски предвидениот рок (31 март 2016г.), да достават до Агенцијата писмен извештај за спроведување на обврските утврдени со дозволата за ТВ или Радио емитување.

Со надзорот е констатирано дека следниве 15 радиодифузери, не ја исполниле оваа законска обврска: ТРД Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје; ТВ Хана Мевљан ДООЕЛ Куманово; ТРД ТВ Дибра ДООЕЛ Дебар; ТВ Чеграни-Медиа ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар; ТВ Арт Артан ДОО Тетово; РТД Арачина Џавит ДООЕЛ с.Арачиново; ТРД Сити Радио ДООЕЛ Скопје; РАДИО РРАПИ Општина Велешта ДООЕЛ; Радио Охрид ДОО Охрид; ТРД Клуб ФМ ДОО Скопје; ТРД РТВ Дрини ДООЕЛ Струга; Друштво за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга; ТРД Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола; ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп и ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ.

Извештаите од спроведените надзори можат да се преземат на следните линкови:

– ТРД Канал 5 Плус ДООЕЛ Скопје

– ТВ Хана Мевљан ДООЕЛ Куманово

– ТРД ТВ Дибра ДООЕЛ Дебар

– ТВ Чеграни-Медиа ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар

– ТВ Арт Артан ДОО Тетово

– РТД Арачина Џавит ДООЕЛ с.Арачиново

– ТРД Сити Радио ДООЕЛ Скопје

– РАДИО РРАПИ Општина Велешта ДООЕЛ

– Радио Охрид ДОО Охрид

– ТРД Клуб ФМ ДОО Скопје

 ТРД РТВ Дрини ДООЕЛ Струга 

– Друштво за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга

– ТРД Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола

– ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп

– ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛAccessibility

Accessibility