Спроведен вонреден програмски надзор на РА Канал 77

Скопје, 24.06.2016г. – Агенцијата спроведе вонреден програмски надзор на програмскиот сервис на Канал 77 емитуван во Скопје, Штип и Битола. Притоа, беше констатирана разлика во обемот и во составот на некои од рекламните блокови, додека составот на музиката и содржината на емисиите – новинарски обликуваните целини, е идентичен. 

Повеќе детали се содржани во Информацијата од спроведениот вонреден надзор, која е достапна на следниот линк:

ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип Accessibility

Accessibility