Надзор над изборното медиумско претставување на ТВ 24 Вести

Скопје, 24.11.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при вршење надзор над изборното медиумско претставување на Трговското радиодифузно друштво 24 Вести ДООЕЛ Штип, констатираше дека овој радиодифузер спротивно на одредбите од член 76 став 4 од Изборниот законик, емитувал платено политичко рекламирање во посебни информативни програми.

Надзорот се однесува на периодот од 21 до 22 ноември 2016 година.

Писмениот извештај од извршениот надзор (мониторинг) е достапен на следниот линк:

– 24 Вести ДООЕЛ ШтипAccessibility

Accessibility