Mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor në TV 24 Vesti

Shkup, 24.11.2016. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë realizimit të mbikëqyrjes së prezantimit mediatik zgjedhor të Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit 24 Vesti SHPKNJP Shtip, konstatoi se ky radiodifuzer në kundërshtim me dispozitat e nenit 76 paragrafi 4 të Kodit zgjedhor, ka emetuar reklamim të paguar politik në programe të veçanta informative.

Mbikëqyrja është bërë ne periudhën prej 21 deri më 22 nëntor 2016.

Raporti i shkruar i mbikëqyrjes (monitorimit ) të realizuar mund të merret në këtë link:

24 Vesti SHPKNJP ShtipAccessibility

Accessibility