Предлог на Привремената комисија за повлекување на Барањето за поведување прекршочна постапка против Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје

Скопје, 29.11.2016г. – Привремената комисија за следење на медиумското претставување до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог за повлекување на поднесеното Барање до надлежниот суд, за поведување прекршочна постапка против Трговското радиодифузно друштво Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје и одговорното лице на радиодифузерот.

Предлогот на Привремената комисија е достапен на следниот линкAccessibility

Accessibility