Propozim nga Komisioni i përkohshëm për tërheqjen e Kërkesës për inicimin e procedurës së kundërvajtjes kundër Alfa TV SHPKNJP Shkup

Shkup, 29.11.2016. – Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, dorëzoi propozim deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për tërheqjen e Kërkesës së parashtruar deri te gjykata kompetente, për inicimin e procedurës për kundërvajtje ndaj Shoqërisë tregtare të radiodifuzionit Alfa TV SHPKNJP Shkup si dhe personit përgjegjës të radiodifuzerit.

Propozimin e Komisionit të përkohshëm mund ta merrni në këtë linkAccessibility

Accessibility