2018 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Извештаj од мониторинг над медиумското претставување за време на референдумот 2018г

ТВ Компани 21- М ДООЕЛ Скопје – (Точка 28 од Упатството за медиумско претставување за време на референдумот, а во врска со член 75-ѓ  член 1 од Изборниот законик) – 02.10.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 06.06.2018

– Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

 Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор врз ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 13.04.2018

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје  – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

– Редовен програмски надзор врз  ТВ Компани 21-M ДООЕЛ Скопје– (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.04.2018

Информации достапни до корисниците

– Редовен административен надзор ТВ Компани – М ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 3 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.11.2018

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

– Редовен програмски надзор врз  ТВ Компани 21-М ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 12.04.2018Accessibility

Accessibility