2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа  – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 06.06.2018

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен адинистративен надзор – ТВ Алфа – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Алфа  – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 04.04.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа  – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 53, член 94 од ЗААВМУ) – 04.04.2018

– Контролен програмски надзор – ТВ Алфа – (член 52 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 04.04.2018

– Редовен програмски надзор – ТВ Алфа – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 18.01.2018

Посебни забрани

– Вонреден програмски надзор – ТВ Алфа – (член 48 од ЗААВМУ) – 13.03.2018

 Accessibility

Accessibility