2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор МРТ 1 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор врз (МРТ 1) – (член 14 од ЗМ, член 15 став 1 и член 97) –  27.12.2019

– Редовен административен надзор врз МРТ 1 (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 15.02.2019

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Редовен програмски надзор (МРТ 1) – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 101, член 52, член 93 и член 94) –  27.12.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена МРТ 1 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 27.01.2020

– Редовен програмски надзор врз МРТ 1 (член 50 став 3, членови 53,54,55,98,99,101, член 52, 93 и 94 од ЗААВМУ) – 15.02.2019

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски андзор врз (МРТ 1) – (член 64, член 90 и член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.12.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена  МРТ 1 – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 27.01.2020

– Редовен програмски надзор врз МРТ 1 (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 15.02.2019Accessibility

Accessibility