2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Услови за рекламирање телешопинг, Рекламирање на поделен екран

– Редовен програмски надзор – ТВ 24 Вести – (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ – член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники) – 18.07.2019

Импрсум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузери

– Редовен административен надзор ТВ 24 Вести – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Употреба на јазик во програмата, Изворно создадена програма

– Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ 24 вести – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редпвен програмски надзор ТВ 24 вести – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редпвен програмски надзор ТВ 24 вести – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Употреба на јазик

– Контролен програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип (член 64 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

Заштита на малолетни лица

– Контролен програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.05.2019

– Вонреден програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.03.2019

Посебни забрани

– Вонреден програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип (член 48 од ЗААВМУ) – 11.03.2019Accessibility

Accessibility