2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Надзор над изборното медиумско претставување

Извештај за ТВ Ирис (член 75 став 1 од Изборен законик) – 21.12.2020

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Ирис – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 02.12.2020

Импресум

Контролен административен надзор ТВ Ирис – (член 14 од Законот за медиуми) – 25.12.2020

Редовен административен надзор – ТВ Ирис – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 03.09.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Ирис – (член 14 од Законот за медиуми) – 29.09.2020

Информации достапни за корисниците

Контролен административен надзор – ТВ Ирис  – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 10.12.2020

Редовен административен надзор – ТВ Ирис – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.09.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Ирис – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 29.09.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Ирис – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.09.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Ирис – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 28.09.2020

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор – ТВ Ирис – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 21.08.2020

Објавување податоци за сопственичка структура, уредништо, извори на финансирање

Редовен административен надзор – ТВ Ирис – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

  • Решение за мерка јавна опомена – ТВ Ирис (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 04.06.2020

Контролен административен надзор – ТВ Ирис – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 10.06.2020

Редовен административен надзор – ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

  • Решение за мерка јавна опомена – ТВ Ирис (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 04.06.2020

Контролен административен надзор – ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 10.06.2020Accessibility

Accessibility