2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Информации достапни за корисниците

Контролен административен надзор ТВ Шутел  – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 10.12.2020

Редовен административен надзор – ТВ Шутел – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.09.2020

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ ШУТЕЛ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 28.09.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – ТВ Шутел  – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.09.2020

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор – ТВ Шутел (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

Редовен програмски надзор – ТВ ШУТЕЛ  – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 21.08.2020 (прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ)

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Шутел (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 11.09.2020

Контролен програмски надзор – ТВ Шутел (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

Редовен програмски надзор – ТВ ШУТЕЛ – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 21.08.2020 (прекршување на член 64 од ЗААВМУ)

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Шутел (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 11.09.2020


Accessibility

Accessibility