2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обврски за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Редовен прогамски надзор ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 08.06.2022

Начела за вршење на дејноста

Вонреден програмски надзор – ТВ Телма (член 61 став 1 алинеја 5 од ЗААВМУ) – 03.03.2022

Правила при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество

Редовен програмски надзор ТВ Телма –  (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

Редовен административен надзор ТВ Телма – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.04.2022

Употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизијата, дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор ТВ Телма – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2022Accessibility

Accessibility