2024

Shpallje nr.02280/2024 – Shërbime të revizorit, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është, 21.02.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.01934/2024 – Marje me qira e hapësirës për publikimin e shpalljeve në gazetat ditore,, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është,  16.02.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.23366/2023 – Mirëmbajtja adaptive dhe parandaluese e softuerit ekzistues për analizën e programeve RA dhe TV – NAVS – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është 09.01.2023 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkunAccessibility

Accessibility