Радио 106

2023 година

Ивештај од спроведен надзор 

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор РА 106 – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 07.12.2023


2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор РА 106 – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор –Радио 106 (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена Радио 106 (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

Контролен административен надзор Радио 106 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

Редовен административен надзор – Радио 106 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за изрекување мерка опомена – Радио 106 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility