Седница бр.12 – 05.03.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја закажува за 05.03.2019 година (вторник), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 3-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.02.2019 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.02.2019 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.02.2019 година.
 4. Нацрт-годишен извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година.
 5. Извештај за спроведување на Програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија (2016-2018).
 6. Предлози за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата на радиодифузери.
 7. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски сервис (МРА1).
 8. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Втор програмски сервис (МРА2).
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Трет програмски сервис (МРА3).
 10. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска Телевизија Втор програмски сервис (МРТ2).
 11. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје.
 12. Предлог за писмено укажување на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје поради прекршување на член 61 од ЗААВМУ (начела за вршење на дејноста).
 13. Известување за констатирана грешка во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.10-1079/1 од 22.02.2019 година.
 14. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово, бр.08-21 од 05.01.2015 година.
 15. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година.
 16. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, бр.08-7 од 05.01.2015 година.
 17. Барање бр.05-1184/1 од 01.03.2019 година поднесено од вработен во Агенцијата.
 18. Разно.


Accessibility

Accessibility