Седница бр.31 – 27.09.2023 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ќе ја одржи на 27.09.2023 година (среда), со почеток во 15:30 часот, преку видео конференциска врска. … […]

Изречени мерка јавна опомена за ТВ Канал Вис и ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 26 септември 2023 – Советот на Агенцијата на 30-та седница одржана на 22 септември 2023 година врз основа на констатации од извршен надзор, донесе две решенија за изрекување мерка јавна опомена за ТВ Канал Вис од Струмица и ТВ Канал Здравкин од Велес[…]

Редовен програмски надзор врз 4 кабелски оператори

image_pdfimage_print

Скопје, 20 септември 2023 –  Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз операторите КДС-КАБЕЛ НЕТ, КОМБО 2003, МУЛТИМЕДИА-НЕТ и ТРАНШПЕД ТРЕЈД за обврската во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат[…]

Контролен програмски надзор врз операторот Алтра-Сат 2000

image_pdfimage_print

Скопје, 15 септември 2022 – Врз операторот на јавна електронска мрежа Алтра-Сат 2000 од Охрид, Агенцијата изврши контролен програмски надзор за да утврди дали е постапено по претходно изречената мерка јавна опомена, упатена заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата[…]

Редовен програмски надзор врз операторите А1 Македонија и Македонски Телеком

image_pdfimage_print

Скопје, 7 септември 2023 –  Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз операторите А1 Македонија и Македонски Телеком за обврската во програмскиот пакет којшто го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис, како и за обврските за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат[…]

Контролен административен надзор врз радио Канал 77

image_pdfimage_print

Скопје, 1 септември 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши двa контролни административни надзори врз радиото Канал 77, за да утврди дали радиодифузерот постапил по изречените мерки јавна опомена, упатени поради необјавување на импресум и недостапни информации за кориниците[…]

Редовен административен надзор врз ТВ Г-ТВ, ТВ Гурра, ТВ Канал 8, ТВ Плус и ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 1 септември 2023г.  За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни до корисниците и обврските за идентификација на радиодифузер, редовен административен надзор е извршен врз телевизиите: Г-ТВ, Гурра, ТВ Канал 8, ТВ Плус и ТВ Здравкин[…]

Редовен програмски надзор врз ТВ Г-ТВ, ТВ Гурра, ТВ Канал 8, ТВ Плус и ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 1 септември 2023г.  Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, редовен програмски надзор е извршен врз ТВ Г-ТВ, ТВ Гурра, ТВ Канал 8, ТВ Плус и ТВ Здравкин[…]

Редовен програмски надзор врз ТВ Г-ТВ, ТВ Гурра, ТВ Канал 8, ТВ Плус и ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 1 септември 2023г. – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 6 часа програма на телевизијата и дневно емитување најмалку 30% изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела, редовен програмски надзор е извршен врз телевзиите: Г-ТВ, Гурра, Канал 8, Плус и Здравкин[…]

Редовен програмски надзор врз операторот Алтра-Сат 2000

image_pdfimage_print

Скопје, 31 август 2023г. – За обврската на операторите на ЈЕКМ за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат, извршен е редовен програмски надзор врз операторот Алтра-Сат 2000 од Охрид[…]Accessibility

Accessibility