Редовен административен надзор врз Радио Про -ФМ од Гостивар

Скопје, 14 јуни 2024 – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз радиото Про-ФМ за обврските за достава на писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт. […]

Вонреден програмски надзор по службена должност врз ТВ Гурра

Скопје, 14 јуни 2024г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по службена должност изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТВ Гурра од Кичево, со цел да констатира дали во текот на една недела, радиодифузерот спроведува најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата[…]

Вонреден програмски надзор врз операторите Каблекалл и Инфел-Ктв

Скопје, 14 јуни 2024г. – Врз операторите Каблекалл и Инфел-Ктв извршен е вонреден програмски надзор за да се утврди дали операторите на јавна електронска комуникациска мрежа ги реемитуваaт програмските сервиси од Пинк пакетот, за кои не се регулирани авторските права согласно Законот за авторското право и сродните права[…]

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери кои емитувале радио и ТВ програма во 2023 година

Скопје, 14 јуни 2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитувале телевизиска или радио програма во 2023 година[…]

Отворена јавна расправа за Нацрт- Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти

Скопје 13 јуни 2024 – Советот на Агенцијата на 26-та седница одржана на 12 јуни усвои Нацрт-Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти.[…]

Контролни програмски и административни надзори врз ТВ Гурра

Скопје, 12 јуни 2024 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролни програмски и административни надзори врз ТВ Гурра од Кичево, за да утврди дали радиодифузерот постапил по изречените мерки јавна опомена упатени поради непочитување на повеќе обврски од ЗААВМУ и Законот за медиуми[…]

Контролен програмски надзор врз МРТ 2

Скопје, 12 јуни 2024 – Врз  вториот програмски сервис на Македонската Радиотелевизија Скопје – МРТ 2, Агенцијата изврши контролен програмски надзор за да утврди дали е постапено по претходно изречената мерка јавна опомена упатена заради не емитување дневно 40% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела[…]

Вонреден административен надзор врз сите 59 радиостаници

Скопје, 11 јуни 2024 – Врз сите радиодифузери коишто емитуваат радио програма, извршен е вонреден административен надзор за да се утврди дали некој променил сопственичка структура, без претходно да ја извести Агенцијата[…]

Изречена мерка јавна опомена за радијата Галакси-2002 и ПРO-ФМ

Скопје, 3 јуни 2024 – Советот на Агенцијата на 25-та седница одржана на 31 мај 2024 врз констатаци од извршени редовни административни надзори, донесе две Решенија за изрекување мерка јавна опомена на радио Галакси – 2002 од Кавадарци и радио Про-ФМ од Гостивар, поради прекршување на член 15 став 1 од Законот за медиуми[…]Accessibility

Accessibility