Стратешки документи, предлог амандмани…

Конечна верзија на правилниците за јавен увид   21.04.2011. Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања. Преземи документ. 21.04.2011. Правилник … […]

Обрасци и формулари за оператори

Пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси            

Информации од јавен карактер

Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата има составено Листа на информации од јавен карактер. За да се добие информација од јавен карактер … […]

Обрасци и формулари за ТВ

Барање на согласност за промена или дополнување на повеќе од 20% од програмскиот концепт од дозволата за телевизиско емитување  Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени … […]

Анализа на пазар

Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2022 година Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2021 година  Анализа … […]Accessibility

Accessibility