Dokumente strategjike, propozim-amendamente…

Dokumente në këqyrje publike   19.4.2011.Propozim-rregullore për qasje të barabartë në paraqitjen mediatike gjatë kohës së fushatës zgjedhore. Mbart dokument. (Në maqedonisht) 19.4.2011. Propozim-rregullore për sjelljen … […]Accessibility

Accessibility