Обрасци и формулари за оператори

Пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси            Accessibility

Accessibility