Декларација на Комитетот на министри за независноста и функциите на регулаторните органи за радиодифузниот сектор

Декларацијата на Комитетот на министри за независноста и функциите на регулаторните органи за радиодифузниот сектор беше усвоена од Комитетот на министри на 26 март 2008 … […]

Директива 93/83/ЕЕС – во однос на координирањето одделни правила во однос на авторските права и другите сродни права применливи кон сателитското емитување и кабелското реемитување

Директива 93/83/ЕЕС – во однос на координирањето одделни правила во однос на авторските права и другите сродни права применливи кон сателитското емитување и кабелското реемитување … […]

Европска легислатива

Ревидирана директива 2018/1808 за аудиовизуелни медиумски сервиси Директива 2010/13/ЕУ за аудиовизуелни медиумски сервиси Директива за аудиовизуелни медиумски сервиси Директива 84/50/ЕЕС – за невистинито рекламирање Директива … […]Accessibility

Accessibility