image_pdfimage_print

Декларација на Комитетот на министри за независноста и функциите на регулаторните органи за радиодифузниот сектор

Декларацијата на Комитетот на министри за независноста и функциите на регулаторните органи за радиодифузниот сектор беше усвоена од Комитетот на министри на 26 март 2008 … […]

Директива 93/83/ЕЕС – во однос на координирањето одделни правила во однос на авторските права и другите сродни права применливи кон сателитското емитување и кабелското реемитување

Директива 93/83/ЕЕС – во однос на координирањето одделни правила во однос на авторските права и другите сродни права применливи кон сателитското емитување и кабелското реемитување … […]

Европска легислатива

Ревидирана Директива за аудиовизуелни медиумски услуги Директива за аудиовизуелни медиумски услуги Директива 84/50/ЕЕС – за невистинито рекламирање Директива 97/55/ЕС – за невистинито и споредбено рекламирање … […]Accessibility

Accessibility