Legjislacioni evropian

Direktiva për serviset mediatike audiovizuele Direktiva 84/50/BEE – për reklamimin e pavërtetë Direktiva 97/55/BE – për reklamimin e pavërtetë e krahasimtar Direktiva 93/83/ЕЕC -Direktiva 93/83/EES … […]Accessibility

Accessibility