image_pdfimage_print

Legjislacioni evropian

Diriktiva e reviduar për serviset mediatike audiovizuele Direktiva për serviset mediatike audiovizuele Direktiva 84/50/BEE – për reklamimin e pavërtetë Direktiva 97/55/BE – për reklamimin e … […]Accessibility

Accessibility