Свод Мастер

2023 година Извештај од спроведен надзор Пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетните лица Редовен програмски надзор Свод Мастер –  (член 49 и член 50 од … […]

2023 година Извештаи од спроведени надзори Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси Редовен програмски надзор Неотел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 … […]

МТЕЛ

2023 година Ивештаи од спроведени надзори Употреба на јазик; Регистрирање на програмски сервиси Редовен програмски надзор Мтел – (член 64 став 2 и член 141 став … […]

РА Ла Коста

2023 година Извештај од спроведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Вонреден административен … […]

РА Акорд

2018 година Извештаи од спроведени надзори: Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови – Вонреден административен надзор Радио Акорд ДООЕЛ Кичево (член 9 од … […]

Радио 106

2023 година Ивештај од спроведен надзор  Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување Вонреден административен … […]

Двомесечен весник „Бахче“

2021 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор Бахче  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021 2020 година Извештаи од извршени надзори … […]

Радио РФМ

2023 година Извештаи од спроведени надзори: Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер Редовен административен надзор –РА РФМ (член 14 Закон за медиуми, член … […]

Магазин „Мини Либи“

2017 година Извештаи од спроведени надзори: Импресум – Редовен административен надзор (член 14 став 1 од Законот медиуми) – 27.06.2017 Изречени мерки: Импресум – Член … […]Accessibility

Accessibility