image_pdfimage_print

Antena AS KTV

2021 Vërejtje publike Regjistrimi i serviseve programore Vendim për marjen e masës vëretje publike – ANTENA AS KTV – (neni 141 nga LSHMAAV) – 10.06.2021

Pasqyra e procedurave për kundërvajtje

Procedurat për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Ligjin për mediume Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e … […]

Pasqyra e procedurave për kundërvajtje

Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e procedurave kundërvajtëse dhe procedurave për barazim gjatë vitit 2021 mund të merret në këtë link (përditësuar më datë … […]

Ofrues të SHMAU me kërkesë

Video me kërkesë (ose në pajtim me ligjin, shërbim mediatik audiovizuel me kërkesë) është shërbimi me të cilin i mundësohet shfrytëzuesit që ai vetë të … […]Accessibility

Accessibility