image_pdfimage_print

Antena AS KTV

2021 Vërejtje publike Regjistrimi i serviseve programore Vendim për marjen e masës vëretje publike – ANTENA AS KTV – (neni 141 nga LSHMAAV) – 10.06.2021

Pasqyra e procedurave për kundërvajtje

Procedurat për kundërvajtje në pajtim me Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Ligjin për mediume Pasqyra e kërkesave të parashtruara për inicimin e … […]

Pasqyra e procedurave për kundërvajtje

Pasqyrë e procedurave për marëveshje/kundërvajtje kundër Operatorëve të komunikimit publik të rrjetit elektronik 2022-2023 mund të meret në këtë lin (përditësuar më 18.08.2023) Pasqyra e … […]

Ofrues të SHMAU me kërkesë

Video me kërkesë (ose në pajtim me ligjin, shërbim mediatik audiovizuel me kërkesë) është shërbimi me të cilin i mundësohet shfrytëzuesit që ai vetë të … […]Accessibility

Accessibility