Home Style

2020 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Home Style (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

Импресум

Редовен административен надзор Home Style – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Home Style (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Home Style  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Home Style  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility