1

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје

2021 година
Извештаи од спроведени надзори:

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервис

Редовен програмски надзор – Мтел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 17.12.2021

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – Мтел – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 17.12.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена –  Мтел – (член 141 од ЗААВМУ) – 28.12.2021

Контролен програмски надзор Мтел – (член 141 од ЗААВМУ) – 29.12.2021
2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Емитување музика на македонски јазик

– Контролен програмски надзор Скај Радио (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

– Редовен програмски надзор Скај Радио – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Скај Радио – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 15.10.2020

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Скај Радио  (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

– Контролен административен надзор Скај радио (член 14 од Законот за медиуми) – 29.12.2020

– Контролен административен надзор Скај Радио – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 10.12.2020

– Редовен администртивен надзор Скај Радио – (член 14 од Законот за медиуми) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Скај Радио – (член 14 од Законот за медиуми) – 15.10.2020

– Редовен административен надзор Скај Радио – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Скај Радио – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 15.10.20202020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Емитување музика на македонски јазик

– Редовен програмски надзор Урбан ФМ – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и 90 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор РА Урбан ФМ – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

– Контролен административен надзор РА Урбан ФМ (член 14 од Законот за медиуми) – 29.12.2020

– Редовен административен надзор РА Урбан ФМ – (член 14 од Законот за медиуми) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Урбан ФМ – (член 14 од Законот за медиуми) – 15.10.20202020 година

Извештаи од спроведени надзори:

Емитување музика на македонски јазик

– Контролен програмски надзор Радио Зона М-1 (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – 26.11.2020

– Редовен програмски надзор Радио Зона М-1 – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Зона М-1 – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 15.10.2020

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Радио Зона М-1 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 30.09.2020

Обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците, објава на идентификација на радиодифузерот

– Редовен административен надзор Радио Зона М-1 – (член 14 од Законот за медиуми и член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 30.09.2020
2018 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Спроведување на програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018
2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Арачина – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019

– Редовен административен надзор – Радио Арачина (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

Вонреден административен надзор Радио Арачинa – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 24.06.2019
2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор – Радио Ват ДОО Скопје (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019
2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Радио Ват ДОО Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Радио Ват ДОО Скопје – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор – Радио Ват ДОО Скопје – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018
2020 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ Дибра – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.10.2020
2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Изворно создадена програма 

– Контролен програмски надзор ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Дибра – (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

Правила за комерцијални комуникации, спонзорство, рекламирање

– Редовен програмски надзор ТВ Дибра – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

Информации достапни за корисниците, импресум

– Контролен административен надзор ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

  • Решение за мерка јавна опомена  ТВ Дибра  (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019