Седницата бр.26 – 10.07.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја закажа за 10.07.2020 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.06.2020 година.
 2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 април до 30 јуни 2020 година.
 3. Предлог за изрекување мерка на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ.
 4. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за обновување на 4 кориснички пристапи на електронската база на прописи на „Службен весник на Република Северна Македонија“.
 5. РазноСедницата бр.25 – 24.06.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажа за 24.06.2020 година (среда), со почеток во 12:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.06.2020 година.
 2. Предлог-упатство за лимитите за платено полититичко рекламирање за Изборите во 2020 година.
 3. РазноСедницата бр.24 – 22.06.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажа за 22.06.2020 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.06.2020 година.
 2. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за 2020-та година.
 3. РазноСедницата бр.23 – 19.06.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја презакажа за 19.06.2020 година (петок), со почеток во 14:30 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.06.2020 година.
 2. Предлог за измена на Упатството за лимитите за платено политичко рекламирање за Изборите во 2020 година.
 3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ПЕТ НЕТ од Гевгелија.
 4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на операторот ДРИМ САТ ИПТВ од с.Чегране, Гостивар.
 5. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на издавачот на печатен медиум КАПИТАЛ МЕДИЈА ГРУП од Скопје.
 6. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-Канцелариски материјали.
 7.  Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-Пијалаци и потреба за кујна.
 8. Предлог за давање согласност за членство на Шведскиот совет за медиуми во ЕПРА и за усвојување на Завршната финансиска сметка на Секретаријатот на ЕПРА за 2019 година.
 9. РазноСедницата бр.22 – 15.06.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажа за 15.06.2020 година (понеделник), со почеток во 15:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.06.2020 година.
 2. Предлог- методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.
 3. Предлог- упатство за потврдување на извештаите за емитувано платено политичко рекламирање.
 4. Предлог- упатство за лимитите за платено политичко рекламирање за Изборите во 2020 година.
 5. РазноСедницата бр.21 – 04.06.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница која ќе се одржи преку видео конференциска врска ја презакажа за 04.06.2020 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.05.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од 20-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.05.2020 година.
 3. Предлог за поништување на Заклучок бр.02-1605/5 0д 02.04.2020 година.
 4. Предлог–Упатство за начинот на регистрација и бришење на законски застапник на радиодифузер од друга држава во регистарот на законски застапници на радиодифузери од други држави кои се реемитуваат на територијата на Р.С. Македонија.
 5. Предлог–Упатство за постапката за утврдување на одговорноста за сторена повреда или прекршување при реемитување на програмски сервиси на радиодифузери од друга држава.
 6. Предлог–Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014 година.
 7. Предлог за изрекување мерка на ТРД Ирис од Штип за прекршување на член 15 став 1 од Законот за медиуми.
 8. Предлог за изрекување мерка на ТРД Ирис од Штип за прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми.
 9. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 10. Разно.Седница бр.20-14.05.2020 година

Агенцијата ја закажува 20-та седница на Советот за 14.05.2020 година, која ќе се одржи преку видео конференциска врска со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 19-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.05.2020 година.
 2. Предлог-решение за прекин на Договорот за вработување со анекси поради возраст на работник и донесување на Одлука за отпремнина при одење во пензија.
 3. РазноСедница бр.19-06.05.2020 година

Агенцијата 19-та седница на Советот ја закажува за 06.05.2020 година, која ќе се одржи преку видео конференциска врска со почеток во 14:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на Предлог-записник од 18-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.05.2020 година.
 2. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка–стока: заштитни средства за превенција од Коронавирусот.
 3. РазноСедница бр.18– 06.05.2020 година

 

Агенцијата 18-та седница на Советот ја закажува за 06.05.2020 година, која ќе се одржи преку видео конференциска врска со почеток во 13:30 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 

 1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 21.04.2020 година.
 2. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 21.04.2020 година.
 3. Усвојување на Предлог-записник од 17-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.04.2020 година.
 4. Предлог за изрекување мерка на ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 5. Предлог за изрекување мерка на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје за прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
 6. Предлог-одлука за ребаланс на Финансиски план на Агенцијата за 2020 година.
 7. Предлог за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 8. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка–услуга: Одржување на дополнителниот модул на постојно апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“.
 9. Разно

 
Седница бр.17 – 21.04.2020 година

Агенцијата 17-та седница на Советот ја закажува за 21.04.2020 година, која ќе се одржи преку видео конференциска врска со почеток во 12:00 часот.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Предлог-записник од 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 02.04.2020 година.
 2. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јануари до 31 март 2020 година.
 3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата.
 4. Разно