Хроника од 7-та седница

Скопје, 28.02.2024 – На денешната седница Советот на Агенцијата го прифати Извештајот и донесе Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенција за аудио и аудиовизуелни … […]

Хроника од 6та седница

Скопје, 21.02.2024 – На 6та седница одржана на 19.02.2024г., поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од ЗААВМУ, односно неплаќање на годишниот надоместок … […]

Хроника од 5-та седница

Скопје, 07.02.2024 – На денешната 5та седница Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]

Хроника од 1-та седница

Скопје, 09.01.2020 – На 1-та седница одржана на 03.01.2020 година, Советот на Агенцијата донесе 3 Одлуки за објавување на јавен конкурс за доделување на дозволи, и тоа: … […]

Хроника од 2-та седница

Скопје, 13.01.2020 – На 2-та седница одржана на 13.01.2020 година, Советот на Агенцијата донесе Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ … […]

Хроника од 3-та седница

Скопје, 15.01.2020 – На 3-та седница, врз основа на констатации од административен надзор, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД … […]

Хроника од 4-та седница

Скопје, 28.01.2020 – На четвртата седница на Советот на Агенцијата беа разгледани кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од … […]

Хроника од 5-та седница

Скопје, 29.01.2020 – Имајќи предвид дека се отстранети причините за водење на постапка, Советот на Агенцијата на 5та седница донесе Решение за запирање на постапката за одземање … […]

Хроника од 6-та седница

Скопје, 31.01.2020 – На денешната седница на Советот на Агенцијата даде одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки 2020 година на Агенцијата за аудио и … […]

Хроника од 7-та седница

Скопје, 07.02.2020 – На денешната 7ма седница Советот на Агенцијата ја прекина покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга до денот … […]Accessibility

Accessibility