Хроника од 48-та седница

Скопје, 26.12.2018г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата даде одобрение за донесување на Годишиот план за јавни набавки во 2019 година на Агенцијата за аудио и … […]

Хроника од 47-та седница

Скопје, 20.12.2018г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2019 година и ја усвои Програмата за … […]

Хроника од 46-та седница

Скопје, 12.12.2018г. – Советот на Агенцијата на 46-та седница донесе одлукa за одбивање на Писменoто барање од заинтересираната страна за донесување одлука за објавување на јавен конкурс … […]

Хроника од 45-та седница

Скопје, 23.11.2018г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе заклучок за отворање на јавна расправа за утврдување на потребата за изменување и дополнување на Правилникот за … […]

Хроника од 44-та седница

Скопје, 16.11.2018г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе два Нацрт-годишни плана за вршење програмски и административен надзор за 2019 година, и Нацрт-програма за работа на … […]

Хроника од 43-та седница

Скопје, 31.10.2018 –  Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одзема дозволата за телевизиско емитување на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај, поради неисполнување … […]

Хроника од 42-та седница

Скопје, 17.10.2018 – Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ – во стечај (со претходен назив … […]

Хроника од 41-та седница

Скопје, 08.10.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата го прифати предлогот од директорот за доставување Информација до Министерството за внатрешни работи на Република Македонија – Центар … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје, 03.10.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата даде одобрување на директорот на Агенцијата за објавување и спроведување на јавен оглас за засновање работен однос и … […]

Хроника од 39-та седница

Скопје, 26.09.2018 – На денешната седница Советот на Агенцијата ја донесе Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на … […]Accessibility

Accessibility