Kronikë nga seancae 48-të

Shkup, 26.12.2018г. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë dha miratim për miratimin e Planit vjetor për prokurim publik për vitin 2019 të Agjencisë për shërbime … […]

Kronikë nga seanca e 47-të

Shkup, 20.12.2018. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi Planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe administrative për vitin 2019 dhe miratoi Programin për … […]

Kronikë nga seanca e 46-të

Shkup, 12.12.2018. –Këshilli i Agjencisë në seancën e 46-të solli vendim për refizimin e Kërkesës me shkrim nga personi i interesuar për të sjellë vendim për … […]

Kronikë nga seanca e 45-të

Shkup, 23.11.2018. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi konkluzion për hapjen e debatit public për përcaktimin e nevojës për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores … […]

Kronikë nga seanca e 44-të

Shkup, 16.11.2018. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi dy draft plane vjetore për kryerjen mbikëqyrje administrative për vitin 2019, dhe Draft – programin për … […]

Kronikë nga seanca e 43-të

Shkup, 31.10.2018 –  Këshilli i Agjencisë solli Vendim me të cilën i mirret licenca për transmetim televiziv  TRD RTV ORBIS Manastir SHPKPV – në falimentim, për shkak … […]

Kronikë nga seanca e 41-rë

Shkup, 08.10.2018 Në seancën e sotme Këshilli i Agjnecisë pranoi propozimin nga drejtori për dorëzimin e Informacionit në Ministrinë e punëve të brendshme të Republikës së Maqedonisë … […]

Kronikë nga seanca e 40-të

Shkup, 03.10.2018 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë i dha miratim drejtorit të Agjencisë për publikimin dhe zbatimin e konkursit publik për punësim dhe për … […]

Kronikë nga seanca e 39-të

Shkup 06.09.2018 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Metodologjinë për monitorimin e përfaqësimit mediatik zgjedhor nëpërmjet shërbimeve programore të radios dhe televizioneve gjatë … […]

Kronikë nga seanca e 37-të

Shkup, 30.08.2018 – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë ka inicuar procedure për heqjen e licencës për transmetim televiziv të  TRD Vizhn BM-ТV KANAL BIZIJA SHPK … […]Accessibility

Accessibility