Хроника од 11-та седница

Скопје, 28.02.2020 – На денешната седница Советот на Агенцијата ги усвои Нацрт-методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на … […]

Хроника од 12-та седница

Скопје, 03.03.2020 – На 12-та седница Советот на Агенцијата го усвои НАцрт-упатството за лимитите за платено политичко рекламирање за изборите во 2020 година и отвори јавна … […]

Хроника од 13-та седница

Скопје, 05.03.2020 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе три Решенија за запирање на покренати постапки за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на следниве … […]

Хроника од 14-та седница

Скопје, 12.03.2020 – На 14-та седница Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ХИТ ФМ … […]

Хроника од 15-та седница

Скопје, 25.03.2020 – На 15-та седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за зголемување на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020-та година.  Во таа … […]

Хроника од 16-та седница

Скопје, 02.04.2020 – Советот на Агенцијата на 16-та седница донесе Одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020-та … […]

Хроника од 17-та седница

Скопје, 21.04.2020 – На денешната седница Советот ги разгледа Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01 јануари до … […]

Хроника од 18-та седница

Скопје, 06.05.2020 – Советот на 18-та седница поради прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16 и 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица заклучи да им … […]

Хроника од 19-та седница

Скопје, 06.05.2020 – На денешната седница согласно усвоениот План за јавни набавки на Агенцијата за 2020 година, Советот даде одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка–стока: заштитни средства за … […]

Хроника од 20-та седница

Скопје, 14.05.2020 година – На 20-та седница Советот даде одобрување директорот на Агенцијата да донесе решение за прекин на Договорот за вработување со анекси поради возраст … […]Accessibility

Accessibility