Хроника од 1-та седница

Скопје, 09.01.2020 – На 1-та седница одржана на 03.01.2020 година, Советот на Агенцијата донесе 3 Одлуки за објавување на јавен конкурс за доделување на дозволи, и тоа: … […]

Хроника од 2-та седница

Скопје, 13.01.2020 – На 2-та седница одржана на 13.01.2020 година, Советот на Агенцијата донесе Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ … […]

Хроника од 3-та седница

Скопје, 15.01.2020 – На 3-та седница, врз основа на констатации од административен надзор, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД … […]

Хроника од 4-та седница

Скопје, 28.01.2020 – На четвртата седница на Советот на Агенцијата беа разгледани кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од … […]

Хроника од 5-та седница

Скопје, 29.01.2020 – Имајќи предвид дека се отстранети причините за водење на постапка, Советот на Агенцијата на 5та седница донесе Решение за запирање на постапката за одземање … […]

Хроника од 6-та седница

Скопје, 31.01.2020 – На денешната седница на Советот на Агенцијата даде одобрување за дополнување на Годишниот план за јавни набавки 2020 година на Агенцијата за аудио и … […]

Хроника од 7-та седница

Скопје, 07.02.2020 – На денешната 7ма седница Советот на Агенцијата ја прекина покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга до денот … […]

Хроника од 8-та седница

Скопје, 14.02.2020 – На денешната седница Советот на Агенцијата поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање … […]

Хроника од 9-та седница

Скопје, 21.02.2020 – На денешната седница Советот на Агенцијата поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање на … […]

Хроника од 10-та седница

Скопје, 27.02.2020 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе три Решенија за запирање на покренати постапки за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на следниве … […]Accessibility

Accessibility