Одлуки/акти од седница бр.36 од 28.10.2016

Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица  Одлука за промена на сопственичка структура … […]

Одлуки/акти од седница бр.31 од 07.09.2016

Oдлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио со претежно информативен општ … […]

Одлуки/акти од седница бр.30 од 01.09.2016

Одлука со која се укинува и престанува да важи Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за предвремените парламентарни … […]

Одлуки/акти од седница бр.27 од 27.07.2016

Одлука за давање одобрување на директорот за потпишување на нов прилог А кон Договорот за услуга за изнајмување на простор за колокација на ИКТ опрема

Одлуки/акти од седница бр.27 од 27.07.2016

Одлука за давање одобрување на директорот за потпишување на нов прилог А кон Договорот за услуга за изнајмување на простор за колокација на ИКТ опрема

Одлуки/акти од седница бр.26 од 08.07.2016

Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на … […]Accessibility

Accessibility