Oдлуки/акти од седница бр.28 од 24.07.2019

Одлука со која се забранува промена во сопственичката структура на ТРД РАДИО Свети Николе ДОО  Одлука за поведување постапка за утврдување на постоење на недозволена … […]

Oдлуки/акти од седница бр.27 од 10.07.2019

  Решение за преземање мерка – јавна опомена на ДПТУ СПАЈДЕР-НЕТ од Гевгелија, член 141 од ЗААВМУ   Одлука за продолжување на рокот за започнување со вршење на дејноста … […]

Oдлуки/акти од седница бр.26 од 04.07.2019

 Решение за преземање мерка -јавна опомена на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани, член 49 од ЗААВМУ  Решение за преземање мерка – јавна опомена на РТД … […]

Oдлуки/акти од седница бр.25 од 17.06.2019

Заклучок за поведување прекршочна постапка против оператор на кабелска мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово Решение за преземање мерка-јавна опомена на ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола Решение … […]

Oдлуки/акти од седница бр.24 од 05.06.2019

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Шења ДООЕЛ Струга Заклучок за покренување прекршочна постапка против … […]

Oдлуки/акти од седница бр.21 од 08.05.2019

 Заклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш   Заклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ  Решение … […]

Oдлуки/акти од седница бр.20 од 03.05.2019

 Решение со кое се одбива Барањето за одлагање на извршување на Одлуката на Советот на Агенцијата  Решение за преземање мерка јавна опомена на ОЈЕКМ  Трговско … […]Accessibility

Accessibility