Oдлуки/акти од седница бр.14 од 22.03.2019

 Решение за преземање мерка јавна опомена на ТВ Телма – член 14 од Законот за медиуми   Одлука за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно … […]

Oдлуки/акти од седница бр.12 од 05.03.2019

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово     Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ … […]

Oдлуки/акти од седница бр.11 од 27.02.2019

 Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-7 од  05.01.2015 година на ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје  Одлука за одземање на дозволата за … […]

Oдлуки/акти од седница бр.9 од 21.02.2019

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ Решение за запирање на покрената постапка за … […]Accessibility

Accessibility