Oдлуки/акти од седница бр.35 од 05.1.2020

Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД РАДИО КИСС ДООЕЛ … […]

Oдлуки/акти од седница бр.31 од 19.08.2020

Одлука за објавување јавен конкурс за непрофитно радио Тетово Одлука за доделување дозовла за ТВ емитување преку ЈЕКМ М НЕТ-МХ ДОО увоз-извоз Штип

Oдлуки/акти од седница бр.30 од 30.07.2020

Одлука за неуспешен јавен конкурс за непрофитна радиодифузна установа на подрачјето на општина Тетово Решение за отфрлање на пријава за учество на јавен конкурс Одлука … […]

Oдлуки/акти од седница бр.29 од 27.07.2020

Заклучок за покренување прекршочна постапка за ТРД ТВ МАКПЕТРОЛ Скопје Заклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје Заклучок за покренување прекршочна постапка … […]Accessibility

Accessibility