Oдлуки/акти од седница бр.47 од 30.12.2020

Заклучок за поведување прекршочна постапка за прекршување на член 143 став 5 од ЗААВМУ за ТОАТАЛ ТВ Скопје Заклучок за поведување прекршочна постапка за прекршување … […]

Oдлуки/акти од седница бр.45 од 17.12.2020

Одлука за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачје на општина Струмица Одлука за одбивање на барање за објавување јавен конкурс … […]

Oдлуки/акти од седница бр.39 од 06.11.2020

Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД ЈОН-РАДИО ДОО Струга Решение за преземање мерка јавна опомена за ЈОН РАдио ДОО Струга за повреда на … […]

Oдлуки/акти од седница бр.38 од 21.10.2020

Решение за бришење од рестар на радиодифузери на ТВ МОРИС Охрид Решение за јавнио опоменување и за исклучување на реемитување на програмски сервис за ТОТАЛ … […]

Oдлуки/акти од седница бр.37 од 14.10.2020

Решение за преземање мерка-јавна опомена за РТД СКАЈ РАДИО Теодор ДООЕЛ Скопје чл.14 од Закон за медиуми Решение за преземање мерка-јавна опомена за РТД СКАЈ … […]Accessibility

Accessibility