1

Четврти јавен состанок во 2015 година

Агенцијата го одржа четвртиот јавен состанок за 2015 година

Скопје, 22.12.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа четвртиот јавен состанок за 2015 година. Воведно обраќање имаше директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, кој ги презентираше активностите што Агенцијата ги реализираше изминатото тромесечје, согласно Годишната програма за работа – спроведените надзори; доделувањето на нови дозволи за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс; изготвените анализи за структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година; спроведеното Истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и на локално ниво, чии податоци се однесуваат на третиот квартал од 2015 година; изработената Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво; активностите на полето на европската и меѓународна соработка, при што беше посочено дека започна имплементацијата на ИПА 2011 проектот за обезбедување опрема за мониторинг на медиумските содржини.

За значењето и застапеноста на родовите во медиумите како и резултатите од Анализата на вестите и рекламите во 2015 година, чие изготвување произлегува од обврската утврдена во Законот за еднакви можности на жените и мажите, според која Агенцијата е задолжена еднаш годишно да поднесува извештаи за начинот на прикажување и претставување на жените и мажите во програмите и да изготви анализа на родовите прашања во програмските концепти и содржината на средствата за јавно информирање, излагање имаше Марина Трајкова, која учествуваше во изработката на оваа анализа.

Со цел да се подигне свеста кај медиумските работници за известувањето за различностите, м-р Ирена Цветковиќ од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, ги претстави резултатите од истражувањето направено во рамките на проектот „Репрезентација на родовите малцински групи во медиумите: Србија, Црна Гора и Македонија“, како и наодите кои се однесуваат на состојбата на ова поле во Република Македонија.

Присутните имаа можност да ја проследат и презентацијата на Нацрт-Методологијата за мониторинг на изборното претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси, која ја претстави м-р Емилија Јаневска, раководителка на Секторот за програмски работи во Агенцијата. Во нејзиното излагање, детално беа образложени целите, опфатот и периодите на мониторинг на изборното медиумско претставување, по што следеше дискусија поврзана со дилемите кои ги имаа радиодифузерите, во однос на Нацрт-Методологијата.

Презентациите од четвртиот јавен состанок може да се преземат на следниве линкови:

 

м-р Емилија Јаневска

м-р Ирена Цветковиќ

Марина Трајкова

Добиените ставови и мислења и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за четвртиот јавен состанок за 2015 година, можете да ги преземете тука


Агенда за четвртиот јавен состанок на Агенцијата

Пријава за учество на четвртиот јавен состанок на Агенцијата 
Трет јавен состанок во 2015 година

На третиот јавен состанок АВМУ ги презентираше реализираните активности за изминатото тромесечје

3.javen sostanok1Скопје, 18.09.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа третиот јавен состанок за 2015 година. За спроведувањето на Годишната програма за работа на АВМУ говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата кој детално ги образложи реализираните активности: спроведените надзори над радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и печатени медиуми и изречените мерки, доделувањето на нови дозволи за телевизиско емитување на регионално ниво, изготвената Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги за 2014 година, спроведеното Истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и на локално ниво – за второто тромесечје; реализираните активности за имплементација на Стратегијата за развој на радиодифузна дејност во РМ 2013-2017 како и активностите на полето на европската и меѓународна соработка.

За значењето на медиумската писменост, контекстот за нејзиниот развој, целите поставени со Програмата за медиумска писменост и улогата на Агенцијата во подигањето на свеста, олеснување на учеството и координирање на активностите за развој на медиумската писменост зборуваше Емилија Јаневска, Раководителка на Секторот за програмски работи во АВМУ, на што се надоврза и промоцијата на ТВ спотот за безбедност на интернет „Каде е Горан?“. Toj преставува адаптација на спотот „Каде е Клаус? на германската организација klicksafe.de, чиј превод го направија вработени од Агенцијата. Нахсинхронизацијата и титлувањето го реализираше ТВ Сител, чијшто мотив за вклучување во целиот овој процес, како што рече нивната претставничка Анета Ветерова – Шошкиќ, е свесноста за потребата да се заштитат децата при сурфањето на интернет.

3-sostanokСпотот повторно го актуелизира проектот „Сурфај безбедно“ на Министерството за информатичко општество и администрација, во чии рамки е изработен софтвер за родителска контрола врз Интернет – содржините до кои пристапуваат децата. Како што посочи претставникот од Агенцијата за електронски комуникации г-дин Синиша Апостолоски, фокусот на овој проект е разбирање на ризиците и опасностите кои ги демнат децата и младите на интернет, како и на препораките за нивно навремено препознавање.

За обврската за емитување изворно создадена програма и начинот на вршење надзор презентација имаше Рубин Талески, Виш соработник во одделението за културен идентитет, по што следеше дискусија околу најчестите проблеми на радиодифузерите при остварување на оваа обврска од законот.

На крајот од состанокот, директорот Трајчевски посочи дека Агенцијата е отворена за соработка и ги повика сите радиодифузерии, печатени медиуми и оператори на јавни комуникациски мрежи, како и останатите засегнати страни, да дадат свои мислења или предлози на теми, кои би се презентирале на следните јавни состаноци, а се од интерес на целата јавност.

Презентациите од третиот јавен состанок може да се преземат на следниве линкови:

д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата

м-р Емилија Јаневска, Раководителка на Секторот за програмски работи

Рубин Талески, Виш соработник во Одделението за културен идентитет

Добиените ставови и мислења и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за третиот јавен состанок за 2015 година можете да ги преземете тука


Агенда за учество на третиот јавен состанок на Агенцијата за 2015 година

Пријава за учество на третиот јавен состанок на Агенцијата за 2015 година
Втор јавен состанок во 2015 година

На Вториот јавен состанок Агенцијата ги презентираше активностите реализирани во изминатото тромесечје

v 2Скопје, 16.06.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни   медиумски услуги, во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа Вториот јавен состанок за 2015 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за работа на АВМУ говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата, кој на почетокот од состанокот истакна:

 – Нашата тенденција за транспарентност и отчетност во работењето постојано ја надградуваме, во таа насока е и презентирањето на обемниот сублимат од реализирани тримесечни активности.

Детално беа образложени спроведените надзори, како и изречените мерки за опомена кај радиодифузерите, операторите на јавни комуникациски мрежи и печатените медиуми. Се потенцираа и актите произлезени од усогласувањето на домашната со европската легислатива, доделувањето на нови дозволи за ТВ емитување од кои две на државно и три на регионално ниво, престанокот на вршење на дејноста – пренос и реемитување на радио и телевизиски програмски сервиси кајтри оператори на јавни електронски комуникациски, како и активностите од имплементација на Стратегијата за развој на радиодифузна дејност во РМ 2013-2017.

2 javen sostanokЗа имплементацијата на проектот ИПА ТАИБ 2009, финансиран од Европската унија, и посветен на „Зајакнување на административните капацитети на телата задолжени за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски услуги“, се обрати Огнен Неделковски, Раководител на одделението за културен идентитет и раководител на овој проект, кој го образложи сублиматот од реализирани активности во рамки на проектот.

На крајот од состанокот, директорот Трајчевски посочи дека Агенцијата е отворена за соработка и ги повика сите радиодифузерии, печатени медиуми и оператори на јавни комуникациски мрежи, како и останатите засегнати страни, да дадат свои мислења или предлози на теми, кои би се презентирале на следните јавени состаноци, а се од интерес на целата јавност.

Презентациите од Вториот јавен состанок може да се преземат на следниве линкови:

д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата

Огнен Неделковски


 Агенда за учество на вториот Јавен состанок на Агенцијата за 2015 година

Пријава за учество на вториот Јавен состанок на Агенцијата за 2015 година
Прв јавен состанок во 2015 година

Агенцијата го одржа својот прв јавен состанок

1- vebСкопје, 23.03.2015г. – Денес, Агенцијата согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa својот прв јавен состанок за 2015 година. Состанокот го отвори д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

На состанокот Раководителот на Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенција, м-р Драгица Љубевска го презентираше статусот на реализација на активностите на Агенцијата и исполнување на целите на годишната програма за работа на Агенцијата.  Раководителот на Секторот за стратешко планирање и авторски права м-р Магдалена Давидовска – Довлева  и Раководителот на Сектор за информатичка поддршка и општи работи ги презентираа резултатите од стручниот надзор на којшто беше спроведен во февруари оваа година, а со цел да се провери дали радиодифузерите коишто ги заменија дозволите, но и оние коишто добија нови дозволи за телевизиско емитување ги исполнуваат техничките, просторните и кадровските услови, согласно Правилникот за минимални просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Агенцијата, во рамките на подготвувањето на поширока програма за промоција на2-veb медиумската писменост изработи План за популаризирање на правото на одговор и исправка, чија цел е да се подигне свеста на граѓаните и правните лица за можноста да исправат неточна информација, како и да ги заштитат својата чест и углед користејќи го механизмот кој им го дава Законот за медиуми, како и давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подобро да се запознаат со нивните обврски и права при објавување одговор и исправка. Подетален осврт на оваа тема имаше раководителот на Одделението за човекови права и медиумска писменост, м-р Емилија Петреска Камењарова.

Презентациите може да ги преземете на следниве линкови:

м-р Драгица Љубевска

м-р Магдалена Давидовска Довлева

м-р Арбен Саити

м-р Емилија Петреска Камењарова

Добиените ставови и мислења и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за првиот јавен состанок за 2015 година можете да ги преземете тука 


Агенда за учество за првиот јавен состанок на Агенцијата за 2015 година

Пријава за учество за првиот јавен состанок на Агенцијата за 2015 година