Legjislacioni evropian

Direktiva për serviset mediatike audiovizuele

Direktiva 84/50/BEE – për reklamimin e pavërtetë

Direktiva 97/55/BE – për reklamimin e pavërtetë e krahasimtar

Direktiva 93/83/ЕЕC -Direktiva 93/83/EES – në aspekt të koordinimit të rregullave të caktuara në lidhje me të drejtat autoriale dhe të drejtat e tjera të përafërta që zbatohen ndaj emetimit satelitor dhe ritransmetimit kabllor 

Deklarata për lirinë e shprehjes dhe informacionet në media në kontekst të luftës kundër terrorizmit

Deklarata e Komitetit të Ministrave për pavarësinë dhe funksionin e organeve rregullative për sektorin radiodifuziv

Deklarata për lirinë e debatit politik në mediume

Rekomandim N.r R(97) 20 të Komitetit të ministrave nga shtetet anëtare në lidhje me “gjuhën e urejtjes”

Rekomandim Nr. R (97) 21 të Komitetit të ministrave deri te vendevt anëtare për mediume dhe për promovim të kulturës të tolerancës

Rekomandim CM/Rec (2011)7 të Komitetit të ministrave nga vendet – anëtare në çikëpamjen e re të mediumeve

Rekomandim CM /Rec (2010) 5, i Komitetit të ministrave nga vendet – anëtare në lidhje me masat për të luftuar korrupsionin kundër diskriminimit në bazë të orientimit seksual ose identitetit gjinor

Rekomandim R (2007)3 për detyrën e mediave të servisit publik në shoqërinë informative

Rekomandim Rec (2007) 2 për pluralizmin mediatik dhe llojllojshmërinë e përmbajtjes mediatike

Rekomandimi CM/Rec(2018)11 i Komitetit të ministrave deri te vendet anëtare për pluralizëm në mediume dhe transparencë të pronësisë mediatike 

Rekomandimi CM/Rec(2017)9 nga Komiteti i ministrave deri te vendet anëtare për barazinë gjinore në sektorin audiovizuel Accessibility

Accessibility