Македонска телевизија – Петти програмски сервис МРТ 5

2024 година

Извештаj од спроведен надзор

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентифакација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРТ 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 20.02.2024

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор MРT 5 – (член 50 став 3, член 50-а, членовите 53, 54, 55, 98, 99, и 10, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор МРТ 5 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 21.02.2024


2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентифакација на радиодифузер

Редовен административен надзор  МРТ 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.01.2023

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела, дневно емитување 12 часа програма

Контролен програмски надзор ТВ МРТ 5 – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Редовен програмски надзор МРТ 5 – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

  • Мерка јавна опомена МРТ 5 (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 13.11.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор МРТ 5 – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

Редовен програмски надзор МРТ 5 – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.01.2023

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор МРТ 5 – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2023

Редовен програмски надзор МРТ 5 – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.01.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРТ 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор МРТ 5 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела, дневно емитување 12 часа програма

Редовен програмски надзор МРТ 5 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 16.02.2022


2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена: 

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела, дневно емитување 12 часа програма

– Редовен програмски надзор МТВ 5 (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) –  02.03.2021

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

– Контролен програмски надзор МРТ 5 (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 29.04.2021

– Редовен програмски надзор  МТВ 5 (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.03.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена МРТ 5 (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 17.03.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор МРТ 5 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 29.04.2021

– Редовен административен надзор МРТ 5  (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 02.03.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена МРТ 5 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.03.2021


Accessibility

Accessibility