Македонска телевизија – Трет програмски сервис МРТ 3

2024 година

Извешти од спроведени надзори

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРТ 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор MРT 3 – (член 50 став 3, член 50-а, членовите 53, 54, 55, 98, 99, и 10, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен програмски надзор МРТ 3 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 21.02.2024


2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор ТВ МРТ 3 – (член 14 од Законот за медиуми) – 22.12.2023

Редовен административен надзор МРТ 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 23.10.2023

  • Мерка јавна опомена МРТ 3 – (член 14 од Законот за медиуми) – 17.11.2023

Редовен административен надзор МРТ 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.01.2023

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор МРТ 3 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2023

Редовен програмски надзор МРТ 3– (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.01.2023

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор МРТ 3– (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101,член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.01.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРТ 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор МРТ 3 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Употреба на јазикот во програмата, квота за изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела

Редовен програмски надзор МРТ 3 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 16.02.2022Accessibility

Accessibility