Македонска телевизија – Трет програмски сервис МРТ 3

2024 година

Извешти од спроведени надзори

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРТ 3 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Заштита на малолетните лца, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор MРT 3 – (член 50 став 3, член 50-а, членовите 53, 54, 55, 98, 99, и 10, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен програмски надзор МРТ 3 – (член 64, член 90, член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 21.02.2024


2023 година

2022 годинаAccessibility

Accessibility