Oдлуки/акти од седница бр.11 од 28.02.2020

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за ТРД БИ-КИ-АЛ Битола

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за ТРД КАНАЛ 77 Штип

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за ТРД РТВ ДРИНИ Струга

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување за ТРД КАНАЛ 21 Велес

pdfРешение за запирање на постапка за одземање на дозвола за ТВ емитување за ТРД Кочани ЛД Кочани

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД АЛФА Решение за преземање мерка јавна опомена за ТРД КАНАЛ 5 Скопје

pdfРешение за преземање мерка јавна опомена за ТРД ТВ Телма Скопје

pdfЗаклучок за прекинување на постапка во врска со доставено барaње за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за ТВ емитување

pdfОдлука за одземање на дозволата за РА емитување на ТРД Радио Браво КумановоAccessibility

Accessibility