1

Обрасци и формулари за РА

 

Word10Logo Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио емитување

Word10Logo Образец за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот