Oдлуки/акти од седница бр.32 од 17.10.2023

Одлука за продолжување на рокот за започнување со вршење на дејноста на Непрофитната радиодифузна установа УНИВЕРЗУМ Скопје

Решение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 14 од Закон за медиуми за ТРД ТВ ЗДРАВКИН ДООЕЛ Велес

Решение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ за ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар

Решение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 14 од Закон за медиуми за ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар

Решение за преземање мерка јавна опомена за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ за ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО Куманово

Одлука за доделување дозвола за ТВ емитување на КТВ Кавадарци

Заклучок за поведување прекршочна постапка за член 54 став 5 ЗААВМУ за РА МЕТРОПОЛИС Скопје

Заклучок за поведување прекршочна постапка за член 14 од ЗМ за РА МЕТРОПОЛИС СкопјеAccessibility

Accessibility