Oдлуки/акти од седница бр.38 од 24.11.2023

Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ

Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ К&М КИСС&МЕНАДА ДООЕЛ Тетово

Решение за за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес

Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево за прекршување на член 98 став 1 од ЗААВМУ

Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД ВИСТЕЛ ДООЕЛ Скопје

Одлука за промена на сопственичка структура на РТД Арачина ДООЕЛ

Решение за изрекување мерка јавна опомена на НАРОДЕН ЛЕКАР ДООЕЛ од Скопје, за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

Решение за изрекување мерка јавна опомена на СРПСКИ КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР СПОНА од Скопје, за прекршување на член 14 од Законот за медиуми

 Accessibility

Accessibility